novozymes_1600x1000

Consultant Ellen Breddam visiting Novozymes