Patenter i Kina – et nyt kapitel

Antallet af patenter i Kina har været i eksplosiv vækst siden 2008, hvor man etablerede lukrative subsidiesystemer for at tilskynde forskning og teknologisk udvikling. I januar 2021 annoncerede den kinesiske patentmyndighed, CNIPA, imidlertid, at de kinesiske subsidiesystemer udfases og helt afskaffes inden 2025. Forude venter et nyt kapitel for patenter i Kina.

Kina har de senere år etableret et forspring, sammenlignet med fx Europa og USA, i udviklingen af en række nye, banebrydende teknologier – et forspring der bl.a. bør ses i lyset af kinesernes unikke tilgang til patentsystemet, herunder etableringen af en række lukrative patent-subsidiesystemer i 2008.

Ud over det seneste årtis eksplosive udvikling i antallet af kinesiske patentansøgninger, så er også antallet af internationale patentansøgninger (PCT-ansøgninger) fra kinesiske ansøgere steget markant.

Kina overtog således i 2019 USA’s førsteplads som verdens største ”PCT-filer” – en udvikling der, på trods af COVID19 pandemien, skulle vise sig at fortsætte i 2020 med en imponerende 16% stigning i forhold til 2019 målt på antallet af indleverede PCT-ansøgninger (2019: 58.990, 2020: 68.720 (Kilde: WIPO)).

European Patent Attorney, Lasse Ringhofer

Én af årsagerne til Kinas høje antal af patentansøgninger og patenter skal som nævnt findes i de kinesiske patent-subsidiesystemer, der typisk mere end dækker de faktiske omkostninger, der er forbundet med indleveringen af patentansøgninger og udstedelsen af patenter og som giver de kinesiske virksomheder et incitament og en direkte økonomisk gevinst ved at patentbeskytte deres opfindelser.

Den kinesiske patentmyndighed, CNIPA, annoncerede imidlertid den 27. januar 2021, at samtlige kinesiske patent-subsidiesystemer gradvist udfases og helt afskaffes inden 2025.

De kinesiske patent-subsidiesystemer som man kender dem i dag udfases

I første omgang, hvilket vil sige frem mod 30. juni 2021, afskaffes kinesiske patentansøgeres mulighed for at modtage subsidier i forbindelse med selve indleveringen af patentansøgninger i Kina. Endvidere vil kinesiske ansøgeres mulighed for at modtage (yderligere) subsidier i forbindelse med forskellige faser af patentsagsbehandlingen afskaffes per 30. juni 2021.

På tilsvarende vis ophører de subsidiesystemer, der hidtil har være knyttet til patentagent-honorarer og patentfornyelsesafgifter.

Frem mod 2025 vil kinesiske patentansøgere dog fortsat have mulighed for at modtage de typer af subsidier, der er er knyttet til selve patentudstedelsen.

Endelig annoncerede CNIPA i administrativt cirkulære af 27. januar 2021 at de totale subsidie-beløb, der ville kunne bevilliges til kinesiske patentansøgere frem mod udfasningen i 2025, ikke må overstige 50% af de officielle gebyrer, der er knyttet til opnåelse af patent.

Ovennævnte ændringer antages at gælde for samtlige 31 kinesiske provinser, der i dag har patent-subsidiesystemer.

Transformation fra kvantitet til kvalitet

Kinesernes oprindelige intention med indførelsen af de første patent-subsidiesystemer tilbage i 2008 var at tilskynde til forskning og udvikling i især små- og mellemstore kinesiske virksomheder.

Systemerne indebar, at en række officielle gebyrer, såsom ansøgnings-, sagsbehandlings– og udstedelsesgebyrer, fornyelsesafgifter samt ikke mindst patentagenthonorarer kunne substitueres og dét i et omfang, der typisk mere end dækkede de omkostninger, der er knyttet til etablering af patentrettigheden.

Disse systemers afledte økonomiske gevinst til patentansøger  har, ikke overraskende, vist sig at afføde et omfattende misbrug, bl.a. ved at der det seneste årti er blevet indleveret et enormt antal kinesiske patentansøgninger af tvivlsom kvalitet – ofte baseret på decideret forfalsket teknologi og data – med henblik på opnåelse af flest mulige støttemidler (såkaldte ”irregular filings” og ”junk patenter”).

LÆS OGSÅ: Der er ikke nødvendigvis lighedstegn mellem Kinas mange patentansøgninger og deres teknologiske fremskridt

Med et ønske om at højne kvaliteten af patentansøgninger (og patenter) fra kinesiske ansøgere, tilkendegav en række regionale patentmyndigheder i Kina i begyndelsen af 2019, at kinesiske virksomheder fremover skulle anspores til at indlevere især PCT-ansøgninger af høj kvalitet og at ét af midlerne til opnåelse af dette var muligheden for at få tildelt betydelige subsidier for nationale videreførelser af PCT-ansøgninger – men kun såfremt disse videreførelser senere førte til patent.

CNIPA’s seneste udmelding om gradvis udfasning og helt afskaffelse af samtlige patent-subsidiesystemer frem mod 2025 synes i nogen grad at stride imod ovennævnte 2019-strategi, men skal ikke desto mindre ses som endnu et tiltag til opnåelse af kinesiske kvalitetspatenter.

CNIPA udtrykte således i administrativt cirkulære af 27. januar 2021 et ønske om transformation fra kvantitet til kvalitet i relation til patentansøgninger indleveret af kinesiske ansøgere og følgelig også opnåelse af kommercielt værdifulde patentrettigheder, der bl.a. ville kunne håndhæves ved de kinesiske domstole.

Kan Kina mon fastholde deres førsteplads som verdens største ”PCT-filer”?

I kontekst af udmeldingerne fra 27. januar 2021 og med udgangspunkt i at kineserne rent faktisk lykkes med at implementere en fuldstændig udfasning af patentsubsidierne frem mod 2025, er det selvfølgelig forventeligt at den type af lav-kvalitetsansøgninger (”junk ansøgninger”), der udelukkende havde til formål at udløse subsidier, elimineres.

Det store spørgsmål fremadrettet er imidlertid, om de kinesiske virksomheder – i et patentsystem helt uden subsidier – vil være både mentalt og økonomisk klar til og indstillet på at etablere  selvfinansierede kvalitetspatenter til beskyttelse af deres opfindelser.

Det første spæde fingerpeg får vi om et lille års tid, når WIPO’s ”PCT yearly review 2022”, der viser PCT-indleveringsstatistik for 2021, offentliggøres. Kan Kina mon fastholde deres førsteplads som verdens største ”PCT-filer”?

Vil du vide mere om patenter i Kina?

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis ovenstående kommentar har vakt spørgsmål eller nysgerrighed. Du er også velkommen til at læse mere om det arbejde, Plougmann Vingtoft’s Asian Desk laver herunder.

Mød vores rådgivere med speciale i det asiatiske IP-marked her.

LÆS OGSÅ: